piątek, 17 czerwca 2011

My/Us


      Artykuł Doroty Karaś w 26 numerze
    Trójmiejskiego Magazynu Kulturalnego "Sztorm"2012
dotyczący mojego projektu "My"
Zdjęcia-okładka i zdjęcie w artykule-Łukasz Głowala /


Dorota Karaś's article in "Sztorm" Cultural Magazine 2012, 
issue 26 about my art project "Us"
Photographs- cover and photograph for the article-Łukasz Głowala

                    

                               


     O MNIE:


Magdalena Małyjasiak (ur. 23.04.1984)


 Wystawy indywidualne:

2011, My, ściana kościoła św. Jerzego przy ul. Monte Cassino, Sopot
2011, Kampus Politechniki Gdańskiej przyjazny dla kobiet, Politechnika Gdańska, Gdańsk
2011, Idealna Lab - fotografie do projektu Iwony Zając, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk
2010, Idealna-fotografie do projektu Iwony Zając, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2010, Emocje, fotografie w przestrzeni miejskiej w ramach Sopot, Ulica Sztuki, Sopot
2010, Iwona Zając i Młoda Załoga, Cud nad Wisłą, Warszawa
2007, Iwona Zając i Młoda Załoga, Warszawski Aktyw Artystów, Warszawa
2007,Opowieść Industrialna, Clubogaleria Soho, Sopot

Wystawy zbiorowe:

2012, Wypowiedz Życzenie, w ramach projektu Art Hotpot, MCKA Zatoka Sztuki, Sopot
2011, Sopocianie – Prezentacja projektu My, Muzeum Sopotu, Sopot
2011, Szafa Gdańska.Trójmiejska Queeropowieść, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
2011, Podręczna Idealna, Targi Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
2009, Dzień Kobiet Awansem, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
2008, Wydział Remontu, Instytut Sztuki Współczesnej Wyspa, Gdańsk
2008, Kobieta wolna, kobieta niezależna, Warszawska Fabryka Trzciny, Warszawa
2007, Migawki Szekspirowskie, Królewska Fabryka Karabinów, Gdańsk
2004, Sito ze Szczymem– wystawa sitodruku, Galeria MM, Gdańsk

Nagrody i Osiągnięcia:

2011, Nominacja do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury
2011, Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska na projekt My
2011,Stypendium Dla Osób Zajmujących się Działalnością Artystyczną i Rozpowszechnianiem Kultury Miasta Sopot na projekt My
2008, International Photography Awards, Honorowe Wyróżnienie w kategorii Fashion,
2007, Kobieta wolna, kobieta niezależna wyróżnienie w konkursie Newsweeka, Warszawa

Publikacje fotografii:

19.III 2011, Wysokie Obcasy, Jak chciałam być tresowana, Gazeta Wyborcza
22.II.2010, Trójmiejski Magazyn Kulturalny Sztorm, okładka i fotografie w tekście: Jak chciałam być tresowana, Gazeta Wyborcza,
http://trójmiasto.gazeta.pl/trójmiast/0,104807.html
2010, Idealna, katalog, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2009, Plus-Razem lepiej, ilustracja do kalendarza firmy Polkomtel
2009, Łzy, kwiaty, piasek, twarze. O pracach Iwony Zając, publikacja zdjęć w artykule Ewy Majewskiej, Obieg
http://www.obieg.pl/teksty/11201
2009, Mama, katalog
II 2008, Visual Communnication, okładka
2007, Notes na 6 tygodni, nr 33
2005, Stocznia, katalog

 Fotoreportaż:

2011-2012, Grassomania, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk
2008-2011, Idealna, zdjęcia do projektu Iwony Zając, Gdańsk
2011, Idealna Lab, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk
2010, Back to the Beckett Test – Beckett na plaży, Sopot
2010, Sopot ulica sztuki, Sopot

Warsztaty-prowadzenie/współ prowadzenie:

2011, Idole z mojej dzielni, 400km do Europejskiej Stolicy Kultury, Rumia, Wejherowo
2011, Idealny Autoportret, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk
2009, Symbole Wolności, Modelarnia, Gdańsk
2009, Europa przyjeżdża na Letnicę, Gdańsk
2009, Cuda Wianki, Gdynia
2009, Akcja Mur!, Teatr w oknie, Gdańsk
2009, Gra o wolność - warsztaty wolnościowe, Instytut Sztuki Współczesnej Wyspa, Gdańsk
2007, Morze dla Brzeskiej, Galeria Melina Sztuki, Warszawa

Muralesy:

2010, Lustro, XIV edycja Festiwalu Szekspirowskiego, Gdańsk
2009, Marianna i kot, Arterie, VII Festiwal Młodej Sztuki, Śląsk
2009, Stocznia 4 ever, Akcja Mur!, Gdańsk
2009, Papiloty, XIII edycja Festiwalu Szekspirowskiego, Gdańsk
2006, Bez tytułu, X edycja Festiwalu Szekspirowskiego, Gdańsk

/


ABOUT ME:


Solo exhibitions

2011, Us, Wall of St. Jerzy's Church Monte Cassino street, Sopot
2011 Women friendly Gdansk University of Technology campus,
 Gdansk University of Technology, Gdańsk 
2011, The Ideal Woman. Lab, photographs Iwona Zając’s art project, Gdańsk City Gallery, Gdańsk
2010, The Ideal Woman, photographs Iwona Zając’s art project, National Gallery of Art, Sopot
2010, Emotions, photographs of urban space Sopot, street of Art Project, Sopot
2010, Iwona Zając and Young Crew, Miracle on the Vistula River, Warsaw
2007, Iwona Zając and Young Crew, Warsaw Artists Action Assocation, Warsaw
2007 Industrial Story, Gallery Club Soho, Sopot

Group exhibitions:

2012, Make a wish, Art Hotpot Project, MCKA Zatoka Sztuki Art Centre, Sopot
2011, Us, Citizens of Sopot Project, Museum of Sopot, Sopot
2011, Gdansk’s Closet. Tri-City Queer Story, Laznia Centre of Contemporary Art, Gdańsk
2011, The Handy Ideal Woman, Art fair, Laznia Centre of Contemporary Art, Gdańsk
2009, Women’s Day in Advance, Laznia Centre of Contemporary Art, Gdańsk
2008, Repairs Department, Wyspa Instytute of Art, Gdańsk
2008, Free woman, independent woman, Fabryka Trzciny Art Centre, Warsaw
2007, Snapshots of Shakespeare, Royal Gun Factory, Gdańsk
2004, Silk–Screen with Szczym, Silk-Screen exhibition, MM Gallery, Gdańsk

Awards and achievements:

2011 Nomination for the City of Gdańsk Awards for Young Artists in the
field of Culture 
2011 Culture Grant, City of Gdańsk
2011 Scholarship for Those Involved in Artistic Activities and Dissemination of Sopot Culture
2008, International Photography Awards, Runner-up in the Fashion category
2007, Free woman, independent woman, award in Newsweek competition, Warsaw

Photo Publications:

19.III 2011, ,,Wysokie Obcasy” Magazine, How I wanted to be trained, Gazeta Wyborcza Journal
22. II.2010, ,,Sztorm” Cultural Magazine, cover and photographs for the article: How I wanted to be trained, Gazeta Wyborcza Journal
2010, The Ideal Woman, catalogue, National Gallery of Art, Sopot
2009, Plus- Better together, Calendar illustration for Polkomtel
2009, Tears, flowers, sand, faces. About Iwona Zając’s artworks, photographs for Ewa Majewska's article, Obieg
2009, Mum, catalogue
II 2008, Visual Communication, cover
2007, Notepad for 6 weeks, Magazine, issue 33
2005, Shipyard, catalogue

 Artistic and Narrative Photo Journalism:

2011-2012, Grassomania, Gdańsk City Gallery, Gdańsk
2008-2011, The Ideal Woman for Iwona Zając's Iwona Zając’s art project, Gdańsk
2011, The Ideal Woman. Lab, Gdańsk City Gallery, Gdańsk
2010, Back to the Beckett Test-Beccett on the beach, Sopot
2010, Sopot, street of art, Sopot

Workshops: Managing/ Co-Managing

2011, Idols of my district, 400km to the European Capital of Culture Project, Rumia, Wejherowo
2011, The Ideal Self-portrait, Gdańsk City Gallery, Gdańsk
2009, Symbols of Freedom, Modelarnia Gallery, Gdańsk
2009, Europe arrives to Letnica, Gdańsk
2009, Cuda Wianki, Gdynia
2009, Action: the wall!, Two Windows Theatre, Gdańsk
2009, Game for freedom-freedom workshops, Wyspa Instytute of Art, Gdańsk
2007, Sea for Brzeska, Melina Art Gallery, Warsaw

Murals:

2010, Mirror, XIV Shakespeare Festival, Gdańsk
2009, Marianna and cat, Arterie, VII Festival of Young Art, Silesia
2009, Shipyard 4 ever, Action: the wall!, Gdańsk
2009, Soft rollers, XIII Shakespeare Festival, Gdańsk 
2006, Untitled, X Shakespeare Festival, Gdańsk
                    Copyright © Magdalena Małyjasiak, All rights reserved